en
[bodycommerce_cart_icon]
Multisail Logo
Multisail Logo
en

Terms and conditions

Download onze [wpfilebase tag=fileurl id=3 linktext=’Terms and conditions’ /]

Artikel 1 ALGEMEEN

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten van zeilmakerij MultiSail, hierna te noemen MultiSail.
 2. Wij erkennen geen algemene voorwaarden van degenen met wie wij handelen, tenzij deze ons schriftelijk zijn bevestigd.
 3. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

Artikel 2 AANBIEDINGEN EN OFFERTES

 1. Al onze offertes zijn vrijblijvend en zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders is overeen gekomen.
 2. De genoemde prijzen zijn exclusief eventueel te maken kosten, waaronder verzend- en verpakkingskosten, tenzij anders aangegeven. Onze aanbiedingen gelden voor de gehele offerte en niet voor een deel van de offerte, tenzij anders is overeengekomen. Onze offerte is een richtprijs, de uiteindelijke verkoopprijs kan (mits redelijk) afwijken van de geoffreerde prijs, indien het uit te voeren werk of de gemaakte kosten anders zijn als begroot.
 3. Eventuele tussentijdse aanpassingen/wijzigingen op indicatie van opdrachtgever, die niet zijn verwerkt in de offerte, komen volledig ten laste van de opdrachtgever.

Artikel 3 LEVERING, RECLAMES, GARANTIE, BEDENKTIJD

 1. Een overeengekomen leveringstermijn wordt door ons zo goed mogelijk nagekomen.
 2. Overschrijding van deze termijn geven de afnemer generlei recht van welke aard ook op annulering en/of ontbinding der overeenkomst en/of schadevergoeding.
 3. Kleurafwijkingen en andere afwijkingen van ondergeschikte aard zullen nimmer grond opleveren voor ontbinding van een overeenkomst.
 4. Klachten dienen schriftelijk binnen 8 dagen na ontvangst van de goederen ter kennis van MultiSail te worden gebracht.
 5. De goederen dienen door de afnemer ter beschikking van MultiSail te worden gehouden ter controle.
 6. Bij gegrond bevinden van de klachten zal MultiSail de geconstateerde gebreken kosteloos aanvullen of vervangen.
 7. Het recht op garantie vervalt indien de wederpartij zijn verplichtingen uit de met ons gesloten overeenkomst niet of niet tijdig na komt.
 8. Klachten ten aanzien van verkeerd gebruik, onachtzaamheid, verkleuring en schimmelvorming worden niet gehonoreerd.
 9. Onze aansprakelijkheid uit de garantie voortvloeiend, strekt nimmer verder dan de garantie van de fabrikant m.b.t. de in ons product verwekte materialen.
 10. De garantie wordt verleend aan de eerste gebruiker van de zaken en is niet overdraagbaar. Indien de opdrachtnemer niet zelf kan/mag/hoeft te meten, na overleg met opdrachtnemer, is maatvoering voor risico van opdrachtgever. Eventuele aanpassingen naderhand zijn dan ook voor rekening opdrachtgever.

Artikel 4 HONORARIUM

 1. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren.
 2. Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van MultiSail geldend voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen.

Artikel 5 BETALING

 1. Bij levering van goederen specifiek op maat gemaakt, dient 50% deel vooruit te worden betaald en het resterende bedrag bij aflevering.
 2. Betaling kan slechts plaatsvinden op de door MultiSail aangegeven bankrekening, per draadloze pin, dan wel contant.
 3. Betaling dient plaats te vinden bij aflevering, dan wel binnen 14 dagen na factuurdatum als dat is overeengekomen, tenzij anders is vermeld op de factuur.
 4. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting niet op.
 5. Bij het in gebreke blijven van betaling binnen 14 dagen, is de afnemer per maand rente verschuldigd, van de op dat moment geldende wettelijke rente. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de afnemer in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag.

Artikel 6 EIGENDOMSVOORBEHOUD

 1. Wij behouden ons het eigendom van alle door ons geleverde goederen voor, totdat de koopprijs geheel betaald is.
 2. Voor het geval dat MultiSail zijn, in dit artikel aangeduide eigendomsrechten, wil uitoefenen, geeft de opdrachtgever reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming aan MultiSail, of door deze aan te wijzen derden, om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van MultiSail zich bevinden en die zaken mede terug te nemen.

Artikel 7 INCASSOKOSTEN

 1. Indien de opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van opdrachtgever. In ieder geval is de opdrachtgever in het geval van een geldvordering incassokosten verschuldigd. De incassokosten worden berekend overeenkomstig het incassotarief zoals door de Nederlandse Orde van Advocaten in incassozaken wordt geadviseerd.
 2. Indien MultiSail hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen deze voor vergoeding in aanmerking.
 3. De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van opdrachtgever.

Artikel 8 OPZEGGING

 1. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door opdrachtgever, heeft MultiSail het recht om de tot dan toe gemaakte kosten in rekening te brengen van de opdrachtgever.
 2. MultiSail behoudt zich het recht voor om zonder opgaaf van reden de overeenkomst te annuleren.

Artikel 9 AANSPRAKELIJKHEID

 1. Indien MultiSail aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
 2. Indien MultiSail aansprakelijk is voor directe schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het bedrag van de door de assuradeur van MultiSail te verstrekken uitkering.
 3. MultiSail is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

Artikel 10 VRIJWARINGEN

De opdrachtgever vrijwaart MultiSail voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.

Artikel 11 RISICO-OVERGANG

Het risico van verlies of beschadiging van de zaken die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op opdrachtgever over op het moment waarop deze aan opdrachtgever juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van de opdrachtgever of van een door opdrachtgever aan te wijzen derden worden gebracht.

Artikel 12 OVERMACHT

 1. Partijen zijn niet gehouden tot nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvatting voor hun rekening komt.
 2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop gebruiker geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor gebruiker niet in staat is de verplichtingen na te komen.

Artikel 13 MONSTERS EN MODELLEN

Is aan de opdrachtgever een monster of model getoond of verstrekt, dan wordt het vermoed slechts als aanduiding te zijn verstrekt, tenzij uitdrukkelijk wordt overeengekomen dat het te leveren product daarmee zal overeenstemmen.

Artikel 14 TOEPASSELIJK RECHT

Op elke overeenkomst tussen MultiSail en de opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing.

MultiSail

Baansingel 162

1813ZE Alkmaar

Tel: 0652436606

Email: mail@multisail.pro

Website: www.multisail.pro

KVK: 56741871 te Alkmaar